CNH INDUSTRIAL ANVÄNDARAVTAL

Denna CNH Industrial (“CNH”) webbplats (""Webbplatsen"") tillhandahålls för dig, användaren (""""Användare""""), under förutsättning att villkoren och meddelanden som ingår här och utan ändringar accepteras. CNH kan ändra innehållet eller formatet på denna webbplats eller avbryta driften av denna webbplats efter eget gottfinnande och utan förvarning. Din åtkomst och användning av denna webbplats accepterar alla dessa villkor.

Användning av webbplatsen. Användaren samtycker till att använda denna webbplats enligt tillämplig lokala, statliga och federala lagar. Vidare samtycker användaren att inte: 1) medvetet och utan tillstånd, ändra, skada eller förstöra CNH:s eller en annan användares datasystem, mjukvara, webbplats, program, dokumentation eller data som finns däri; 2) använda webbplatsen för att genomföra eller försöka genomföra affärer eller aktivitet eller förleda någon aktivitet som är förbjuden enligt lag. Alla åtgärder av användaren som leder till att åtkomsten till denna webbplats blockeras av annan användare eller CNH kommer att anses vara otillåten användning.

Övervakning av användning. Genom att använda denna webbplats samtycker användaren uttryckligen till ständig administrativ övervakning. Användaren varnas vidare för att webbplatsens administratörer kan tillhandahålla bevis på möjlig kriminell aktivitet som har identifierats genom sådan övervakning till lämpliga brottsbekämpande myndigheter. Om användaren inte samtycker till någon övervakning bör användaren lämna webbplatsen nu.

Friskrivningsklausul. CNH har gjort allt för att erbjuda en så aktuell, korrekt och tydlig information som möjligt. Det är dock möjligt att fel kan förekomma i den information som har publicerats. Särskilt, men utan begränsning till någon del av detta avtal, frånsäger sig CNH allt ansvar för oavsiktliga fel och riktigheten i nyheter, finansiell information, data eller annan information som kan finnas på denna webbplats. Nyheter, finansiell information, data och information som finns på CNH:s servrar har sammanställts av CNH:s personal från en mängd olika källor och är föremål för förändring utan att användaren meddelas. CNH lämnar inga garantier eller representationer av något slag angående kvalitet, innehåll, fullständighet, lämplighet, korrekthet, sekvens eller aktualitet på innehållet som finns på denna webbplats.

Länkar till tredje parts webbplats. Denna webbplats kan, nu eller i framtiden, innehålla länkar till webbplatser som kontrolleras och drivs av tredje part. Webbplatser som denna webbplats länkar till är inte under CNH:s kontroll. CNH tar inget ansvar eller förpliktelser för någon information, kommunikation eller material på sådana webbplatser, eller för någon länk som finns i en länkad webbplats. CNH har inte för avsikt att betrakta länkar från tredje part som hänvisningar eller bekräftelser av länkade enheter eller några produkter och/eller tjänster som marknadsförs av dem och som bara tillhandahålls för bekvämlighet. Webbplatser för tredje parter har sina egna policyer om vilken information som är lämplig för allmän åtkomst. Användaren påtar sig det fulla ansvaret för användning av länkar och markörer av tredje part.

Immateriell egendom. Användaren är medveten om att denna webbplats innehåller immateriell egendom som skyddas av statligt och/eller federalt varumärke, företagshemligheter och/eller upphovsrättslagar. Användaren går med på att inte använda, kopiera, reproducera, distribuera kopior eller skapa härledda verk av någon del av denna webbplats, inklusive innehållet däri, eller engagera sig i någon annan åtgärd som kan strida mot CNH:s immateriella rättigheter.

Risktagande. Genom att använda denna webbplats för alla ändamål övertar användaren alla risker som är förknippade med användningen av denna webbplats och dess individuella sidor. Riskerna inkluderar, men är inte begränsade till någon risk för användarens dator, mjukvara eller data som skadas av ett virus, mjukvara eller andra filer som kan skickas eller aktiveras genom denna webbplats. CNH ska under inga omständigheter hållas ansvariga för några direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, följdriktiga eller skadestånd i avskräckande syfte, inklusive men inte begränsat till förlorad förtjänst eller förlorade intäkter som härrör sig till användning eller missbruk av denna webbplats, eller från någon information, brist på information, dokument, mjukvara, tjänster eller annat material som har erhållits från denna webbplats. Användaren åtar sig även alla risker som härrör från användningen av den här webbplatsen, oavsett om det baseras på kontrakt, kränkning, strikt ansvar eller på annat sätt, även i händelse av att CNH och/eller någon av de anställda, dotterbolag eller agenter har informerats om risken för skada av något slag. CNH ska inte hållas ansvarig för någon förlust eller skada som har orsakats helt eller delvist av dess handlingar, försummelser eller oförutsedd händelse som ligger utanför dess kontroll, inklusive anskaffning, sammanställning, visning och levererande av information, eller som har uppstått till följd av eventuella fel, förbiseenden, eller felaktigheter i informationen oavsett hur den orsakades, eller till följd av användarens beslut eller åtgärder som har vidtagits eller inte vidtagits i tilltro till informationen eller brist på information som har tillhandahållits.

Förbjuden användning. ANVÄNDAREN FÅR INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER HA ÅTKOMST ELLER FÖRSÖKA FÅ ÅTKOMST TILL CNH:s DATORSYSTEM, DATANÄTVERK ELLER NÅGON DEL DÄRAV MED SYFTE ATT UTFÖRA NÅGON ÅTGÄRD FÖR ATT BEDRA ANDRA, BEGÅ STÖLD ELLER BRYTA MOT NÅGON LOKAL, STATLIG ELLER FEDERAL LAGSTIFTNING. CNH förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande avsluta användarens användning av webbplatsen eller förbjuda användaren att komma åt denna webbplats i framtiden i händelse av att webbplatsen missbrukas eller användarens otillåtna eller förbjudna användning.

Användning av interaktiv media. I den utsträckning som denna webbplats innehåller eller kan innehålla e-postlänkar, anslagstavlor, diskussionsforum, chattrum eller annat meddelande eller kommunikationsmöjligheter som involverar CNH och/eller andra användare, samtycker användaren att använda sådana forum på avsett sätt. Användaren får inte under några som helst omständigheter använda sådana forum för ändamål som innefattar men som inte är begränsade till att ha förtalat eller trakasserat andra, kränkt CNH:s eller en tredje parts immateriella rättigheter, publicera eller skicka stötande material och skicka virus, korrupta filer eller andra program som kan skada eller ändra denna webbplats eller datorerna på CNH eller tredje part. CNH förbehåller sig rätten att ta bort innehåll på denna webbplats oavsett orsak. Användaren är medveten om att material som publiceras av parter som inte är CNH eller dess dotterbolag är inte godkända av CNH och sådan kommunikation ska inte anses vara granskad eller godkänd av CNH.

Gottgörelse. Användaren samtycker till att gottgöra CNH, dess tjänstemän, agenter, anställda och annan personal under dess kontroll mot allt ansvar, kostnader, advokatkostnader och skador till följd av eller relaterade till användningen av denna webbplats på något sätt, inklusive eventuella anspråk avseende fakta som om de skulle vara sanna skulle utgöra ett brott av Användaren av dessa villkor.

Inget avtalsförhållande. Användaren är medveten om att, genom att använda denna webbplats, ingen relation av något slag, inklusive men inte begränsat till partnerskap, samriskföretag, sysselsättning, avtals- eller agentförhållande existerar mellan användaren och CNH eller något av dess dotterbolag eller anställda.

Jurisdiktion. Detta avtal regleras av lagarna i delstaten Wisconsin i USA. Använder samtycker till den exklusiva jurisdiktionen och plats för domstolarna som finns i Wisconsin i alla tvister som uppstår ur eller i samband med att denna webbplats används. Det är inte tillåtet att använda denna webbplats i någon jurisdiktion som inte ger effekt till alla tillhandahållande av dessa villkor. Användaren avstår oåterkalleligen någon invändning som denne kan ha för platsen för någon rättegång, åtgärd eller förfarande ur eller i samband med detta avtal som har förts till en sådan domstol och oåterkalleligen avsäger sig alla anspråk som sådan rättegång, åtgärd eller förfarande som har förts i ett olägligt forum och ytterligare oåterkalleligen avstår från rätten att vända sig emot, med avseende på sådant anspråk, rättegång, åtgärd eller förfarande som har förts till en sådan domstol att en sådan domstol inte har jurisdiktion över användaren.

Tillämpliga lagar. CNH:s genomförande av detta avtal är föremål för befintliga lagar och rättslig process och inget som finns häri avviker från CNH:s rätt att följa brottsbekämpande önskemål eller krav beträffande en parts användning av denna webbplats eller information som tillhandahålls till eller samlas in av CNH gällande sådan användning.

Överlevnad. Om någon del av detta avtal bedöms vara ogiltig eller ogenomförbart enligt gällande lag kommer den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen att ersättas av en giltig och verkställbar bestämmelse som liknar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen och resten av avtalet ska fortsätta att gälla.

Hela avtalet. Detta avtal utgör hela avtalet mellan användaren och CNH angående denna webbplats. Detta avtal ersätter alla tidigare eller samtidiga meddelanden som har gjorts i något uttrycksmedium mellan användaren och CNH angående denna webbplats.