Sekretesspolicy
Allmänna termer

CNH Industrial Group (“CNH Industrial Group” innebär CNH Industrial N.V. och företagen som direkt eller indirekt styrs av CNH Industrial N.V.) uppskattar ditt intresse för deras produkter och ditt besök på denna webbplats. Att skydda din integritet när din personliga information bearbetas är en viktig angelägenhet som vi ägnar särskild uppmärksamhet åt i våra affärsprocesser. Personlig information som har samlats in under besök på våra webbplatser bearbetas av oss enligt de bestämmelser som gäller för de länder där webbplatserna upprätthålls.

Denna sekretesspolicy gäller vår användning av den personliga informationen som du lämnar till oss.


Vilken information samlar CNH Industrial in?

De personuppgifter som kommer att efterfrågas på den här webbplatsen omfattar namn, kontaktuppgifter samt information om fakturering och hantering samt kreditkortsinformation. För att ytterligare kunna optimera meddelanden till dig och för att kontinuerligt kunna förbättra våra produkter och tjänster (inklusive registrering) kan det hända att vi kan be dig om information om dina personliga och professionella intressen, demografiska bakgrund, dina erfarenheter av våra produkter samt mer detaljerad information som rör kontakten med dig.

Vi kan också använda din IP-adress för en del av våra tjänster på webbplatsen. Information om cookies som vi använder och deras egenskaper hittar du i Cookies policyn.


Hur kommer CNH Industrial att använda din personliga information?

CNH Industrial kommer att använda din personliga information för ett antal syften, inklusive följande:

 • Personlig information ska bearbetas för legitima syften och i förhållande till företagets mål (inklusive, men inte begränsat till, aktiviteter som är relaterade till rekrytering av anställda eller marknadsföringsåtgärder) i enlighet med principerna om relevans, tillämplighet och att använda bearbetningsmetoder som är lämpliga för sådana åtgärder (t.ex. för att förse dig med lösenordspåminnelser eller meddela dig om att en viss tjänst har stängts av för underhåll);
 • Personlig databearbetning ska utföras i enlighet med processer och procedurer som tillhandahålls av Groups systemskydd för företagsinformation, enligt vilken all information klassificeras för att kunna fastställa och utföra alla nödvändiga säkerhetsåtgärder;
 • Känslig information (inklusive, utan begränsning, information som skulle kunna tillåta att politiska åsikter, sexuell läggning, ras, hälsotillstånd, etc. avslöjas) och bearbetning av “rättsliga uppgifter” får endast ske när det är absolut nödvändigt för att uppnå Group företagsmål och alltid i enlighet med tillämpliga lagar, inom de gränser som är tillåtna enligt tillämpliga lagar och, vid behov, med den berörda personens samtycke
 • Varje berörd person meddelas angående syftet med var och en av bearbetningsprocesserna av hans/hennes personliga information;
 • För administrationsändamål för tjänsten som innebär att CNH Industrial kan kontakta dig av skäl som rör den tjänst du har registrerat dig för;
 • Den berörda personens rättigheter, såsom, bland andra, rätten att komma åt hans/hennes egna personuppgifter, rätten att få informationen uppdaterad, rättad eller integrerad, rätten att avbryta informationen i fall som föreskrivs i tillämpliga lagar, etc., skall respekteras
 • När det krävs enligt gällande lagar får personuppgifter lämnas ut till tredje part, om det är nödvändigt i förhållande till bearbetningsändamål och föremål för den berörda personens samtycke
 • För att anpassa eller förbättra sättet som CNH Industrials innehåll och annonsering presenteras för dig online:
  • - För att hantera våra tävlingar och kontakta vinnarna;
  • - För att tillhandahålla hjälp när tjänsterna används och i allmänhet för hemsidans hantering;
  • - För att möta beställningar eller begäran om tjänster eller information; för att bearbeta betalningar; och för att hålla våra register uppdaterade;
  • - Där du har uttryckligen har gått med på att få specialerbjudanden och information om aktuella och nya produkter som du kan vara intresserad av via telefon, post eller e-post;
  • - Där CNH Industrial föreslår att din personliga information ska användas för något annat ändamål kommer vi att se till att vi meddela dig först. Du kommer också att ges möjlighet att hålla inne eller dra tillbaka ditt medgivande för din användning än som anges ovan.

Vem kommer CNH Industrial att dela din personliga information med?

Generellt kommer vi endast att använda din information inom CNH Industrial Groups bolag för att tillhandahålla tjänsten/produkt som du har begärt. Vi kommer inte att vidarebefordra din information till andra medlemmar av CNH Industrial Group i marknadsföringssyfte om du inte har samtyckt till detta.

Vi kommer att kräva att alla databehandlare hos tredje part, som din information kommer att offentliggöras för, strikt följer sina instruktioner och att CNH Industrial kommer att kräva att de inte använder din personliga information för sina egna affärsändamål.

Där vi delar din information med CNH Industrial Group och betrodd tredje part kommer vi att säkerställa att de behandlar din information med samma skydd som vi gör.


När kommer CNH Industrial att använda din personliga information för att kontakta dig?

CNH Industrial kan kontakta dig:

 • i förhållande till en tjänst som du har registrerat dig för i syfte att säkerställa att CNH Industrial kan leverera tjänster till dig;
 • i förhållande till något inlägg som du har gjort på någon CNH Industrials hemsida, anslagstavla eller annan tjänst
 • där du har valt att ta emot nyhetsbrev eller annan korrespondens;
 • att bjuda in dig att delta i undersökningar om CNH Industriella tjänster (det är alltid frivilligt att delta);
 • för att fullgöra de skyldigheter som följer av eventuella avtal som har ingåtts mellan dig och CNH Industrial; och
 • för marknadsföringssyfte där du uttryckligen har godkänt detta (se avsnitt (6) Kommer CNH Industrial att kontakta dig i marknadsföringssyfte? nedan).

Våra webbplatser kommer att ge dig detaljerad information om hur CNH Industrial kommer att kontakta dig när det gäller specifika tjänster.


Kommer CNH Industrial att kontakta dig i marknadsföringssyfte?

Ibland kommer vi även att använda din information för att kontakta dig inom ramen för en marknadsundersökning eller för att sända marknadsföringsinformation till dig, som vi tror kan vara särskilt intressant för dig. Men när vi gör det ger vi dig valfriheten att neka till att ta emot marknadsföringsinformation eller förfrågningar om marknadsundersökningar. Du kan också deklarera i förväg att du inte vill bli kontaktad av oss utan att bli tillfrågad. Dessutom har du när som helst möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke.


Olämpligt eller offensivt innehåll

Om du publicerar eller skickar offensivt, olämpligt eller stötande innehåll på CNH Industrials webbplats, eller på annat sätt deltar i ett stötande beteende så kan CNH Industrial använda din personliga information för att stoppa ett sådant beteende.

Där CNH Industrial skäligen tror att du bryter eller kan bryta mot lagen (t.ex. eftersom det innehåll som du har postat kan vara ärekränkande), kan CNH Industrial använda din personliga information för att informera berörda tredje parter såsom arbetsgivare, skolans e-post/internetleverantör eller brottsbekämpande organ om innehållet och ditt beteende.


Vad händer om du är 18 år eller yngre?

Om du är under 18 år, be om din förälders/vårdnadshavarens tillstånd innan du lämnar ut personlig information till CNH Industrial. Användare utan detta samtycke har inte tillåtelse att förse oss med personlig information.


Vad har vi för policy när det gäller datalagring?

Vi bevarar din personliga information i vårt system så länge som det är nödvändigt för aktuell tjänst, eller så länge som det anges i relevanta avtal som du har med CNH Industrial Group eller CNH Industrial-företagets lagringsschema. Om du vill avbryta din registrering på någon av CNH Industrials webbplatser kan du göra det genom att följa instruktionerna för ""avanmälan"" på aktuell webbplats. Om du ändrar din profil för att avsäga dig meddelanden kan ditt register stanna i systemet så att vi kan garantera att vi inte kommer att kontakta dig i framtiden.

Där du bidrar till en CNH Industrial-tjänst eller webbplats kommer CNH Industrial i allmänhet bara att spara ditt innehåll så länge som det rimligen krävs för syftet för vilket det postades.


Vilken personlig information sparar CNH Industrial om mig?

Du har rätt att begära en kopia på den personliga informationen som CNH Industrial sparar om dig och att få felaktigheter korrigerade. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att tillhandahålla, korrigera eller radera personlig information om dig i våra filer. Om du har några önskemål eller frågor om detta eller andra frågor om denna sekretesspolicy, se avsnitt (13) Kontakta CNH Industrial angående denna sekretesspolicy i slutet av det här dokumentet eller kontakta.


Uppdatering sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy kan uppdateras ibland så du vill kanske kontrollera den varje gång du skickar personlig information till någon CNH Industrial- tjänst.


Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som ägs och drivs av tredje parter. Webbplatserna för dessa tredje parter har sina egna sekretesspolicys, inklusive cookies, och vi uppmanar dig att granska dem. De kommer att reglera användningen av personuppgifter som du lämnar eller som samlas in av cookies medan du besöker dessa webbplatser. Vi accepterar inget ansvar eller förpliktelser för sekretessmetoderna på webbplatserna för tredje part och din användning av dem sker på egen risk.


Allmänna forum

Denna webbplats kan göra chattrum, forum, anslagstavlor och/eller nyhetsgrupper tillgängliga för sina användare. Kom ihåg att all information som lämnas i dessa områden blir allmän information och du bör vara försiktig när du bestämmer dig för att lämna ut personlig information.


Kontakta CNH Industrial

Om du har några frågor eller kommentarer om dessa sekretesspolicy, kontakta:
CNH Industrial N.V.
Huvudkontor: Cranes Farm Road, Basildon, Essex, SS14 3AD
United Kingdom