UMOWA UŻYTKOWNIKA CNH INDUSTRIAL

Niniejsza witryna („Witryna”) CNH Industrial („CNH”) jest udostępniana użytkownikowi („Użytkownik”) pod warunkiem zaakceptowania warunków, postanowień i deklaracji podanych w niniejszym dokumencie, bez żadnych modyfikacji. CNH może w dowolnej chwili, wedle własnego uznania, zmienić treść lub format niniejszej Witryny lub przerwać jej udostępnianie bez wcześniejszego powiadomienia. Uzyskanie dostępu do niniejszej Witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych warunków i postanowień.


Korzystanie z Witryny. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Witryny zgodnie z obowiązującym lokalnym, stanowym i federalnym prawem. Dodatkowo, Użytkownik zobowiązuje się nie: 1) modyfikować, powodować szkody, ani niszczyć systemu komputerowego, sieci, oprogramowania, witryny, programu, dokumentacji, ani zawartych w nich danych należących do firmy CNH lub innego użytkownika w sposób świadomy i bez pozwolenia; 2) korzystać z Witryny w celu prowadzenia lub podejmowania prób prowadzenia zakazanej w prawie działalności lub czynów, ani do nich nawoływać. Wszelkie działania Użytkownika, które skutkują zablokowaniem dostępu do Witryny dla innych użytkowników lub CNH traktowane są jako użytkowanie bezprawne.


Monitorowanie użytkowania. Poprzez korzystanie z tej Witryny Użytkownik jednoznacznie wyraża zgodę na prowadzenie nieprzerwanego monitorowania administracyjnego. Zawiadamia się użytkownika, że administratorzy Witryny mogą przekazać wszelkie pozyskane w toku monitorowania informacje na temat działań o charakterze kryminalnym odpowiednim służbom ścigania. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na takie monitorowanie, powinien niezwłocznie opuścić tę Witrynę.


Wyłączenie odpowiedzialności. Firma CNH podjęła wszelkie możliwe starania, aby zapewnić najbardziej aktualne, prawidłowe i jednoznacznie wyrażone informacje. Mimo to nie jest wykluczone, że zamieszczone informacje mogą zawierać błędy. W szczególności, ale bez ograniczenia dla żadnego z postanowień tej Umowy, firma CNH nie przyjmuje odpowiedzialności za niezamierzone błędy, prawidłowość wiadomości, danych finansowych, danych lub innych informacji zamieszczonych na niniejszej Witrynie. Wiadomości, dane finansowe, dane i informacje przechowywane na serwerach CNH zostały skompilowane przez pracowników firmy CNH z różnych źródeł i podlegają modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Firma CNH nie udziela żadnych gwarancji, ani nie daje oświadczeń w zakresie jakości, zawartości, kompletności, stosowalności, prawidłowości, użyteczności, kolejności, ani dostępności w określonym czasie treści umieszczonych na tej Witrynie.


Łącza do witryn stron trzecich. Niniejsza Witryna może aktualnie lub w przyszłości zawierać odnośniki do witryn zarządzanych lub obsługiwanych przez strony trzecie. Żadna witryna, do której na tej Witrynie zamieszczono odnośniki nie jest kontrolowana przez firmę CNH. CNH nie przyjmuje odpowiedzialności, ani odpowiedzialności prawnej za żadne informacje, wiadomości lub materiały, które znaleźć można na takich witrynach, ani łącza, które zamieszczone są na takich witrynach. Odnośniki do witryn stron trzecich nie są równoznaczne z referencją lub poleceniem takich podmiotów lub produktów i/lub usług przez nie sprzedawanych i zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody użytkownika. Każda witryna strony trzeciej posiada własne polityki w zakresie tego, jakie informacje mogą być udostępniane publicznie. Użytkownik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wszelkich łącz i odnośników do stron trzecich.


Własność intelektualna. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Witryna zawiera własność intelektualną chronioną prawem stanowym i/lub federalnym, prawem dotyczącym znaków handlowych, tajemnicy handlowej i/lub przepisami prawa autorskiego. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać, reprodukować, rozsyłać kopii, ani tworzyć utworów zależnych żadnej części niniejszej Witryny, w tym jej treści, ani nie podejmować żadnych innych działań, które mogłyby naruszyć prawa do własności intelektualnej firmy CNH.


Założenie ryzyka. Poprzez korzystanie z niniejszej Witryny Użytkownik przyjmuje wszelkie ryzyko powiązane z korzystaniem z tej Witryny i jej indywidualnych stron. To ryzyko obejmuje, ale nie jest ograniczone do ryzyka uszkodzenia komputera, oprogramowania lub danych Użytkownika przez dowolny wirus, oprogramowanie lub inny plik, który mógł być przesłany lub aktywowany za pośrednictwem tej Witryny. CNH w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe lub moralne szkody, w tym, ale nie wyłącznie utratę zysków, utratę przychodu, wynikające lub w jakikolwiek sposób powiązane z użyciem lub nieprawidłowym użyciem Witryny lub jakichkolwiek informacji lub ich braku, dokumentów, oprogramowania, usług lub innych materiałów pozyskanych za pośrednictwem tej Witryny. Użytkownik przyjmuje również wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem tej Witryny, niezależnie, czy odbywa się to na podstawie umowy, powództwa o odszkodowanie za delikt, odpowiedzialności obiektywnej lub w inny sposób nawet w przypadkach, w których CNH i/lub dowolny z jej pracowników, parterów lub przedstawicieli został poinformowany o możliwości powstania szkód dowolnego rodzaju. CNH nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne straty lub obrażenia wynikające w całości lub części z działań, zaniedbań lub nieprzewidzianych zdarzeń poza swoją kontrolą, dotyczących między innymi sprzedaży, kompilacji, sprzedaży, prezentowania lub dostarczania informacji lub wynikających z dowolnych błędów, pominięć lub niedokładności informacji niezależnie od ich przyczyny lub wynikających z dowolnej decyzji użytkownika lub działania podjętego lub niepodjętego na podstawie przekazanych lub nieprzekazanych informacji.


Użytkowanie zakazane. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH UŻYTKOWNIK NIE UZYSKA DOSTĘPU, ANI NIE PODEJMIE PRÓBY UZYSKANIA DOSTĘPU DO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO, SIECI KOMPUTEROWEJ, ANI ŻADNEJ ICH CZĘŚCI W CELU WYKONANIA OPERACJI MAJĄCYCH NA CELU DEFRAUDACJĘ, KRADZIEŻ LUB NARUSZAJĄCYCH LOKALNE,
STANOWE LUB FEDERALNE PRAWO. CNH zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia wedle własnego uznania korzystania przez Użytkownika z Witryny lub zakazania Użytkownikowi dostępu do Witryny w przyszłości w przypadku nieprawidłowego korzystania z Witryny lub jakiegokolwiek nieuprawnionego lub zakazanego użytkowania witryny przez Użytkownika.


Korzystanie z mediów interaktywnych. Użytkownik zobowiązuje się do użytkowania wszelkich łącz do poczty elektronicznej, tablic informacyjnych, forów dyskusyjnych, chatroomów lub innych metod wysyłania wiadomości i komunikacji z CNH i/lub innymi użytkownikami, które może zawierać Witryna w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Użytkownik w żadnych okolicznościach nie naruszy prawa poprzez wykorzystanie takich forów do celów takich jak, ale nie wyłącznie, zniesławienie lub szkalowanie innych, naruszanie praw własności intelektualnej należącej do CNH lub stron trzecich, publikowania lub wysyłania materiałów obscenicznych lub obraźliwych oraz wprowadzania wirusów, uszkodzonych plików lub innych programów, które mogą uszkodzić lub zmodyfikować Witrynę lub komputery należące do CNH lub stron trzecich. CNH zastrzega sobie prawo usunięcia dowolnych treści z Witryny z dowolnej przyczyny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma CNH nie rekomenduje żadnych materiałów zamieszczonych przez podmioty inne niż CNH i jej spółki stowarzyszone, i że żadnych wiadomości je zawierających nie należy traktować jako sprawdzone lub zatwierdzone przez firmę CNH.


Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik zgadza się zwolnić firmę CNH, jej kierownictwo, przedstawicieli, pracowników i inne osoby z nią powiązane z wszelkiej odpowiedzialności, kosztów, wynagrodzeń adwokackich i odszkodowań wynikających lub powiązanych z dowolnym użytkowaniem niniejszej Witryny, w tym od wszelkich roszczeń powołujących się na fakty, które gdyby okazały się prawdziwe, stanowiłyby naruszenia przez Użytkownika tych warunków i postanowień.


Brak umowy między stronami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z niniejszej Witryny nie jest równoznaczne z zawarciem jakiejkolwiek relacji w tym, ale nie wyłącznie, partnerstwa, spółki typu joint venture, zatrudnienia, umowy lub pośrednictwa między Użytkownikiem a CNH, ani żadną z jej spółek zależnych lub pracowników.


Właściwy sąd. Niniejsza umowa podlega prawu Stanu Wisconsin, Stany Zjednoczone Ameryki. Użytkownik wyraża zgodę na objęcie postanowień umowy wyłączną jurysdykcją i właściwością miejscową sądów stanu Wisconsin, USA we wszystkich sporach wynikających z lub powiązanych z użytkowaniem tej Witryny. Użytkowanie niniejszej Witryny w jurysdykcjach, w których nie jest możliwe zastosowanie wszystkich ustaleń niniejszych warunków i postanowień jest niedozwolone. Użytkownik nieodwołalnie zrzeka się z prawa do sprzeciwu wobec miejsca prowadzenia sprawy, procedury lub postępowania sądowego wynikających lub powiązanych z niniejszą Umową prowadzonych w takim sądzie oraz nieodwołalnie zrzeka się prawa do powoływania się na niedogodność miejscową sądu, przed którym prowadzona jest sprawa, procedura lub postępowanie oraz nieodwołalnie zrzeka się prawa do sprzeciwu w ramach takiego roszczenia, sprawy, procedury lub postępowania sądowego prowadzonego przed takim sądem ze względu na brak jurysdykcji takiego sądu nad Użytkownikiem.


Właściwe prawo. Realizacja przez firmę CNH postanowień niniejszej Umowy podlega obowiązującemu prawu i procesom prawnym, a żadne postanowienie niniejszej umowy nie stoi w sprzeczności z prawem CNH do spełnienia żądań lub wymagań organów ścigania dotyczących użytkowania przez dowolny podmiot niniejszej Witryny lub informacji udostępnionych CNH lub zebranych przez CNH dotyczących takiego użytkowania.


Postanowienia zachowujące moc obowiązującą. Jeżeli dowolna część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do realizacji zgodnie z obowiązującym prawem, nieważne lub niemożliwe do realizacji postanowienie zostanie zastąpione przez ważne i możliwe do realizacji postanowienie, które jest najbardziej bliskie duchowi oryginalnego postanowienia, a pozostała część niniejszej Umowy nie utraci ważności.


Całość umowy. Niniejsza Umowa stanowi kompletną umowę między Użytkownikiem a CNH dotyczącą niniejszej Witryny. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie uprzednie lub równoczesne ustalenia dokonane z wykorzystaniem dowolnego medium między Użytkownikiem a CNH dotyczące niniejszej Witryny.