Polityka prywatności

Warunki ogólne

Grupa CNH Industrial („Grupa CNH Industrial” oznacza firmę CNH Industrial N.V. oraz firmy bezpośrednio i pośrednio kontrolowane przez firmę CNH Industrial N.V.) dziękuje za zainteresowanie swoimi produktami i za odwiedzenie tej witryny. Ochrona prywatności osób odwiedzających witrynę w toku przetwarzania danych osobowych jest ważnym zagadnieniem, do którego przywiązujemy szczególną uwagę w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zebrane w trakcie odwiedzania naszych witryn są przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym dana witryna jest zarządzana.


Niniejsza polityka prywatności dotyczy sposobu wykorzystania informacji osobowych przesłanych przez naszych użytkowników.
Jakie informacje o użytkowniku gromadzi CNH Industrial?

Dane osobowe, o których podanie proszeni są użytkownicy tej strony obejmują nazwisko, dane kontaktowe oraz informacje dotyczące fakturowania oraz transportu i dane kart kredytowych. W celu zapewnienia optymalnej komunikacji i nieustannego rozwoju naszych produktów i usług (w tym rejestracji) możemy również poprosić o podanie osobistych lub zawodowych zainteresowań, informacji demograficznych lub opinii na temat korzystania z naszych produktów oraz bardziej szczegółowych danych umożliwiających kontakt.


Adres IP osoby odwiedzającej witrynę może być również wykorzystywany przez niektóre usługi dostępne na naszej witrynie. Informacje na temat sposobu wykorzystania plików cookie i ich właściwości znaleźć można w Polityce dotyczącej wykorzystania plików cookie.
W jaki sposób CNH Industrial wykorzystuje dane osobowe?

CNH Industrial wykorzystuje dane osobowe w różnych celach, w tym: • Dane osobowe przetwarzane są w legalny sposób z uwzględnieniem celów biznesowych (w tym, ale nie wyłącznie, rekrutacji pracowników lub działań marketingowych) z poszanowaniem zasady celowości, zależności oraz z wykorzystaniem metod przetwarzania stosownych dla takich celów (np. w celu przesyłania przypomnień dotyczących haseł lub informowania o zawieszeniu świadczenia konkretnych usługi na czas prac konserwacyjnych);

 • Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z procesami i procedurami systemu ochrony danych Grupy, zgodnie z którymi wszystkie dane są klasyfikowane w celu zastosowania niezbędnych zabezpieczeń;

 • Dane poufne (w tym, ale nie wyłącznie, dane umożliwiające ustalenie preferencji politycznych, orientacji seksualnej, rasy, stanu zdrowia itp.) oraz „dane sądowe” przetwarzane będą tylko i wyłącznie, gdy jest to absolutnie niezbędne do realizacji celów biznesowych Grupy i zawsze z poszanowaniem obowiązującego prawa, w stopniu dopuszczalnym w obowiązujących przepisach, i jeżeli to konieczne, po uzyskaniu zgody osoby zainteresowanej

 • Każda osoba zainteresowana jest informowania o celu, w jakim jej dane osobowe są przetwarzane;

 • W celach administracyjnych, co oznacza, że firma CNH Industrial może kontaktować się z użytkownikami w sprawach związanych z usługami, na które się zarejestrowali;

 • Osoba zainteresowana zachowuje prawa, takie jak między innymi prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do zażądania aktualizacji, poprawienia lub integracji danych, prawo do usunięcia danych w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach itp.

 • W sytuacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach dane osobowe mogą zostać ujawnione stronom trzecim w razie potrzeby w odniesieniu do przetwarzania i po uzyskaniu zgody zainteresowanej osoby

 • W celu personalizacji i ulepszenia sposobu prezentacji zawartości strony CNH Industrial i reklam użytkownikom:

  • - Do zarządzania konkursami i kontaktowania się ze zwycięzcami;

  • - W celu świadczenia pomocy w zakresie korzystania z Usług i ogólnie do zarządzania stroną;

  • - W celu realizacji zamówień na produkty lub świadczenia usług lub udzielania informacji; w celu przetwarzania płatności; oraz aktualizacji naszych baz danych;

  • - Po otrzymaniu jednoznacznej zgody użytkownika również do kontaktu o charakterze marketingowym drogą telefoniczną, listowną lub mailową w celu przedstawienia ofert specjalnych i bieżących lub nowych produktów, którymi może być zainteresowany użytkownik;

  • - Użytkownicy zostaną powiadomieni, jeżeli CNH Industrial będzie zamierzać wykorzystać ich dane osobowe w inny sposób. Użytkownicy otrzymają również możliwość wstrzymania lub wycofania zgody na użycie danych w sposób inny niż opisany powyżej.


Komu CNH Industrial będzie udostępniać dane osobowe swoich użytkowników?

Zasadniczo, dane użytkowników będą użytkowane tylko przez firmy należące do Grupy CNH Industrial w celu świadczenia żądanych przez użytkowników usług/produktów. Dane użytkowników nie zostaną przekazane innym członkom Grupy CNH Industrial w celach marketingowych bez uzyskania uprzedniej zgody.


Firma CNH Industrial zobowiązuje wszystkie firmy zewnętrzne przetwarzające dane, którym przekazywane są dane użytkowników, do ścisłego przestrzegania instrukcji oraz zakazuje takim firmom wykorzystywania tych danych osobowych do własnych celów biznesowych.


Wszystkie firmy Grupy CNH Industrial oraz zaufane firmy zewnętrzne, którym udostępnione zostaną dane użytkowników, zostaną zobowiązane do zachowania naszych standardów bezpieczeństwa danych.
Kiedy CNH Industrial wykorzysta dane osobowe do nawiązania kontaktu z użytkownikiem?

CNH Industrial może kontaktować się z użytkownikami: • w powiązaniu z działaniem usług, z których korzysta użytkownik, w celu zapewnienia świadczenia usług przez CNH Industrial na odpowiednim poziomie;

 • w powiązaniu z zamieszczonymi przez użytkownika na witrynie CNH Industrial treściami, wpisami na tablicach dyskusyjnych lub w innych usługach

 • jeżeli użytkownik wyraził chęć otrzymywania biuletynów lub innej korespondencji;

 • w celu zaproszenia do udziału w ankietach dotyczących usług CNH Industrial (udział jest zawsze dobrowolny);

 • w celu wykonania swoich obowiązków wynikających z zawartych z użytkownikiem umów; oraz

 • w celach marketingowych, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę (patrz sekcja (6) Czy firma CNH Industrial będzie kontaktować się z użytkownikami w celach marketingowych? poniżej).


Na naszych witrynach internetowych zamieściliśmy szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób firma CNH Industrial kontaktuje się z użytkownikami w powiązaniu z konkretnymi usługami.
Czy firma CNH Industrial będzie kontaktować się z użytkownikami w celach marketingowych?

W niektórych sytuacjach dane osobowe mogą zostać również wykorzystane w ramach badania rynku lub do przesyłania informacji marketingowych, które w naszej opinii mogą szczególnie zainteresować użytkownika. Jednak dajemy naszym użytkownikom również możliwość zrezygnowania z otrzymywania informacji marketingowych lub zapytań w ramach badania rynku. Użytkownik może również z wyprzedzeniem zasygnalizować, że nie chce, aby się z nim kontaktowano bez pytania. Ponadto użytkownik zachowuje prawo do wycofania swojej zgody w dowolnej chwili.
Treści niestosowne lub obraźliwe

W przypadku opublikowania lub wysłania treści obraźliwych, niestosownych lub nieprzyzwoitych w dowolnym obszarze witryny CNH Industrial lub uczestniczenia w innych szkodliwych działaniach, firma CNH Industrial może wykorzystać dane osobowe użytkownika w celu ograniczenia takich zachowań.


W przypadkach uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa (np. w skutek opublikowania treści zniesławiających) firma CNH Industrial może wykorzystać dane osobowe użytkownika w celu poinformowania odpowiednich stron trzecich takich, jak pracodawcę, szkołę, dostawcę usług e-mail/Internetu lub organy ścigania o zamieszczonych przez użytkownika treściach i jego zachowaniu.
Co jeśli użytkownik ma 18 lat lub mniej?

Użytkownicy w wieku poniżej 18 lat muszą pozyskać zgodę rodzica/opiekuna przed udostępnieniem danych osobowych firmie CNH Industrial. Użytkownicy, którzy nie uzyskają takiej zgody, nie mogą udostępniać nam swoich danych osobowych.
Na czym polega nasza polityka przechowywania danych?

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane w naszych systemach przez czas wymagany dla danej usługi lub przez czas wskazany we wszelkich odnośnych umowach zawartych między użytkownikiem a Grupą CNH Industrial lub zgodnie z harmonogramem przechowywania danych stosowanym przez firmę CNH Industrial. Rejestrację na dowolnej witrynie CNH Industrial można anulować poprzez wykonanie kroków opisanych w instrukcji „anulowania subskrypcji” dostępnej na danej witrynie. Profil użytkownika, który zrezygnował z kontaktu, może pozostać zapisany w systemie, żeby zapobiec kontaktowi z użytkownikiem w przyszłości.


W przypadku przesłania treści w ramach usługi lub na witrynę CNH Industrial firma CNH Industrial zazwyczaj będzie przechowywać te treści tylko tak długo, jak będzie to racjonalnie uzasadnione dla celu, w jakim treści te zostały przesłane.
Jakie dane osobowe użytkownika przechowuje firma CNH?

Użytkownik ma prawo zażądać kopii danych osobowych przechowywanych na swój temat przez CNH Industrial oraz wprowadzenia wymaganych poprawek. Podejmiemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu dostarczenia, poprawienia lub usunięcia danych osobowych, które przechowujemy w swoich archiwach. W przypadku wniosków lub pytań dotyczących tego lub innego zagadnienia związanego z niniejszą Polityką prywatności patrz sekcja (13) Kontaktowanie się z CNH Industrial w sprawie Polityki prywatności na dole niniejszego dokumentu lub skontaktuj się.
Aktualizacja polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może być co jakiś czas aktualizowana, dlatego warto sprawdzać jej treść zawsze przed przekazaniem swoich danych osobowych w ramach dowolnej usługi CNH Industrial.
Łącza do innych stron

Nasze witryny mogą zawierać łącza do witryn internetowych należących lub obsługiwanych przez strony trzecie. Te witryny stron trzecich posiadają własne polityki prywatności oraz wykorzystania plików cookie i zalecamy zapoznanie się z nimi. Regulują one sposób wykorzystania przesłanych danych osobowych lub danych gromadzonych w plikach cookie w czasie odwiedzania tych witryn. Nie przyjmujemy odpowiedzialności ani odpowiedzialności prawnej za praktyki dotyczące poufności stosowane na tych witrynach, a użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko.
Fora publiczne

Na niniejszej witrynie udostępnione mogą być chatroomy, fora, tablice dyskusyjne i /lub inne grupy. Proszę pamiętać, że wszelkie informacje publikowane w tych obszarach stają się publiczne i należy zachować szczególną ostrożność decydując się na ujawnienie swoich danych osobowych.
Kontaktowanie się z CNH Industrial

Wszelkie pytania lub komentarze na temat niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres:

CNH Industrial N.V.

Siedziba: Cranes Farm Road, Basildon, Essex, SS14 3AD

Wielka Brytania