Uwaga prawna

Wejście na tę stronę jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych warunków i postanowień.
Z wyjątkiem sytuacji, w których jednoznacznie wskazano inaczej, prawa autorskie do tekstu, obrazów, grafik lub materiałów audiowizualnych użytych na tej stronie stanowią własność firmy CNH Industrial N.V., jej spółek zależnych lub są użyte za zgodą stron trzecich i nie mogą być kopiowane, modyfikowane, ani używane bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.
Z wyjątkiem sytuacji, w których jednoznacznie wskazano inaczej, loga i znaki handlowe użyte na tej stronie stanowią własność firmy CNH Industrial N.V., jej spółek zależnych lub są użyte za zgodą stron trzecich i nie mogą być kopiowane, modyfikowane, ani używane bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.


Informacja

Pomimo dołożenia należytej staranności w trakcie gromadzenia i przedstawiania informacji na tej stronie firma CNH Industrial N.V. nie udziela żadnych gwarancji jawnych, ani domniemanych w zakresie poprawności, kompletności, przydatności, ani użyteczności do jakiegokolwiek zastosowania przez użytkownika i niniejszym jednoznacznie nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia. Zgodnie z najlepszą wiedzą firmy CNH Industrial N.V. dane korporacyjne i finansowe zamieszczone na tej stronie są prawidłowe w chwili ich przedłożenia we właściwym organie regulacyjnym, a w przypadku innych dokumentów w chwili ich opublikowania.
Fakt opublikowania takich informacji na tej stronie nie stanowi gwarancji, że nie uległy one zmianie od czasu złożenia ani, że w dowolnym dniu następującym po dacie złożenia lub pierwszej publikacji, informacje te są prawidłowe i aktualne.


Dostęp do strony i korzystanie z jej zawartości

Firma CNH Industrial N.V. nie przyjmuje odpowiedzialności w żadnej formie, w zakresie dostępu do tej strony przez użytkowników lub wykorzystania przez nich jej zawartości.


Łącza do innych stron

Łącza do innych stron są zamieszczone na tej stronie wyłącznie dla wygody użytkowników i nie udziela się żadnej gwarancji w żadnej formie dotyczących tych stron lub ich zawartości, oraz jednoznacznie nie przyjmuje się odpowiedzialności w zakresie tych stron.