GEBRUIKERSOVEREENKOMST CNH INDUSTRIAL

Deze website ("website") van CNH Industrial (“CNH”) wordt u, de gebruiker ("gebruiker") aangeboden op voorwaarde van acceptatie van de voorwaarden en mededelingen die in dit document zijn onthouden, zonder aanpassing. CNH kan naar eigen goeddunken en zonder vooraankondiging de inhoud of het formaat van deze website wijzigen of het bedrijven van deze website stopzetten. Uw toegang tot en gebruik van de website houdt in dat u alle voorwaarden in dezen goedkeurt.

 

Gebruik van de website. De gebruiker verklaart de website te zullen gebruiken op een wijze die is toegestaan door toepasselijke lokale, staats- en federale wetgeving. Bovendien verklaart de gebruiker dat hij niet: 1) willens en wetens en zonder toestemming computersystemen, netwerken, software, websites, programma's, documentatie of gegevens die hierin zijn onthouden van CNH of andere gebruikers, zal wijzigen, beschadigen of vernietigen; 2) de website zal gebruiken voor pogingen tot of het uitvoeren van zaken of activiteiten of het aansturen op enigerlei activiteiten die bij de wet zijn verboden. Enige handeling van de gebruiker, die leidt tot het ontzeggen van de toegang tot de website voor andere gebruikers of CNH zal worden beschouwd als onbevoegd gebruik.

 

Toezicht op gebruik. Door gebruik te maken van deze website, verleent de gebruiker expliciet goedkeuring voor een voortdurend beheerstoezicht. De gebruiker wordt er verder op gewezen dat de beheerders van de website bewijs van mogelijke criminele activiteiten die tijdens dergelijk toezicht worden vastgesteld, aan de aangewezen wetshandhavers kunnen leveren. Indien de gebruiker het houden van toezicht niet goedkeurt, dient deze de website onmiddellijk te verlaten.

 

Vrijwaringsclausule. CNH heeft alle inspanningen aan de dag gelegd om u de meest actuele, correcte en duidelijk uitgedrukte informatie aan te bieden. Niettemin is het mogelijk dat de geplaatste informatie fouten bevat. In het bijzonder, maar zonder beperking van enig onderdeel van deze Overeenkomst, wijst CNH enigerlei verantwoordelijkheid af voor onopzettelijke fouten en de juistheid van enige vorm van nieuws, financiële informatie, gegevens of andere informatie die deze website kan bevatten. Het nieuws, de financiële informatie, gegevens en informatie op de servers van CNH zijn door personeel van CNH uit diverse bronnen verzameld en onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving aan de gebruiker. CNH verleent geen garanties of verklaringen enigerlei aard met betrekking tot kwaliteit, inhoud, volledigheid, geschiktheid, juistheid, toereikendheid, volgorde of actualiteit van de inhoud op deze website.

 

Links naar websites van derden. Deze website kan, momenteel of in de toekomst, links naar websites bevatten die door derden worden beheerd of bedreven. Geen van de websites waarvoor een link op deze website wordt voorzien valt onder de invloedssfeer van CNH. CNH aanvaard geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige informatie, mededelingen of materiaal op dergelijke websites, of enige links op een gekoppelde website. CNH plaatst links naar derden niet als verwijzing naar of steunbetuiging voor de gekoppelde entiteiten of enige producten en/of diensten die door hen op de markt worden gebracht en plaatst deze uitsluitend om redenen van gemak. Iedere website van derden beschikt over zijn eigen beleidslijnen over welke informatie geschikt is voor publieke toegang. Alleen de gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van links of verwijzingen naar derden.

 

Intellectueel eigendom. De gebruiker erkent dat deze website intellectueel eigendom bevat dat wordt beschermd door staats- en/of federaal merkenrecht, fabricage- en bedrijfsgeheim en/of auteursrecht. De gebruiker verklaart geen deel van de website, inclusief diens inhoud, te gebruiken, reproduceren, kopieën ervan te verspreiden of ervan afgeleide werken te creëren, of zich met enigerlei andere handeling bezighouden die inbreuk doen op de intellectuele eigendomsrechten van CNH.

 

Aanvaarding van risico. Door voor eender welk doel gebruik van deze website te maken, aanvaardt de gebruiker alle risico's die zijn geassocieerd aan het gebruik van deze website en diens afzonderlijke pagina's. Dit risico omvat, maar is niet beperkt tot enig risico op beschadiging van de computer van de gebruiker, software of gegevens door virussen, software of andere bestanden die via deze website kunnen zijn verzonden of geactiveerd. CNH kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of punitieve schadevergoeding, inclusief maar niet beperkt tot het verlies van winst of inkomsten, dat voortkomt of op enigerlei wijze is gerelateerd aan het gebruik of het misbruik van deze website, of enigerlei informatie, gebrek aan informatie, documenten, software, diensten of ander materiaal dat via deze website is verkregen. De gebruiker aanvaardt ook alle risico's die voortkomen uit het gebruik van deze website, of deze nu gebaseerd zijn op contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs in het geval dat CNH en/of haar werknemers, partners of gevolmachtigden zijn ingelicht met betrekking tot de mogelijkheid tot schadevergoeding enigerlei aard. CNH is niet aansprakelijk voor enig verlies of letsel dat geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door haar handelingen, weglatingen of onvoorziene omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen, inclusief aanschaffing, weergave of levering van de informatie, of voortkomend uit enigerlei fouten, weglatingen of onjuistheden in de informatie, ongeacht de oorzaak hiervan, of voortvloeiend uit enigerlei beslissing of handelingen van de gebruiker die al dan niet worden uitgevoerd vertrouwende op de juistheid van de informatie of gebrek aan geleverde informatie.

 

Verboden gebruik. ONDER GEEN VOORWAARDE ZAL DE GEBRUIKER ZICH TOEGANG VERSCHAFFEN OF POGEN TE VERSCHAFFEN TOT CNH'S COMPUTERSYSTEEM, -NETWERK OF ENIGE DELEN HIERVAN, MET ALS DOEL ANDEREN AAN FRAUDE TE ONDERWERPEN, DIEFSTAL TE PLEGEN OF OVERTREDINGEN VAN LOKALE,
STAATS- OF FEDERALE WETGEVING TE BEGAAN. CNH behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken het gebruik van de website door de gebruiker te beëindigen of de gebruiker in de toekomst toegang tot de website te ontzeggen, in gevallen waarin de gebruiker zich schuldig maakt aan enigerlei ongeoorloofd of verboden gebruik.

 

Gebruik van interactieve media. Voor zover deze website e-maillinks, elektronische mededelingenborden, discussieforums, chatruimtes of andere berichten- of communicatiefaciliteiten, waarbij CNH en/of haar gebruikers betrokken zijn, bevat of kan bevatten, verklaart de gebruiker dergelijke forums op de beoogde wijze te zullen gebruiken. Onder geen voorwaarde zal de gebruiker de wet overtreden door dergelijke forums te gebruiken voor doeleinden zoals, inclusief maar niet beperkt tot laster over en intimidatie van anderen, het schenden van intellectuele eigendomsrechten van CNH of derden, het plaatsen of verzenden van obsceen of aanstootgevend materiaal en het invoeren van virussen, corrupte bestanden of andere programma's die deze website of de computers van CNH of derden kunnen beschadigen of wijzigen. CNH behoudt zich het recht voor, zonder enigerlei opgaaf van reden inhoud van deze website te verwijderen. De gebruiker erkent dat materiaal dat door anderen dan CNH of haar partners wordt geplaatst, niet door CNH word bekrachtigd, en zulke mededelingen zullen niet worden beschouwd als zijnde door CNH geëvalueerd of goedgekeurd.

 

Schadeloosstelling. De gebruiker verklaart CNH, haar verantwoordelijken, gevolmachtigden, werknemers en ander personeel dat zij in dienst heeft, schadeloos te stellen voor enigerlei aansprakelijkheid, kosten, advocaatkosten en schade die op enigerlei wijze voortkomt uit het gebruik van deze website, inclusief vorderingen die zijn gebaseerd op de aantijging van feiten die, indien waar, een inbreuk op deze voorwaarden door de gebruiker zouden betekenen.

 

Geen contractuele relatie. De gebruiker bevestigt dat door het gebruik van deze website generlei relatie tot stand wordt gebracht, inclusief maar niet beperkt tot vennootschappen, joint ventures, tewerkstelling, contractuele of agentschapsrelaties tussen de gebruiker en CNH of enige van haar partners of werknemers.

 

Rechtsmacht. Op deze overeenkomst is de wetgeving van de staat van Wisconsin in de Verenigde Staten van Amerika van toepassing. De gebruiker onderwerpt zich bij uitsluiting aan de rechtspraak en locaties van de rechtbanken in Wisconsin, V.S., geldende alle twisten die voortkomen uit of verbonden zijn aan het gebruik van deze website. Het gebruik van deze website is niet geoorloofd in rechtsgebieden die geen uitvoering geven aan alle bepalingen van deze voorwaarden. De gebruiker ziet onherroepelijk af van enige bezwaar dat hij/zij mogelijkerwijs op enig tijdstip kan hebben met betrekking tot de locatie van behandeling van enig geding, actie of verhandeling, voortkomend uit of verbonden aan deze overeenkomst en voorgelegd aan een van deze rechtbanken en ziet onherroepelijk af van enigerlei beweringen dat een dergelijk geding, actie of verhandeling aan een ongeschikt forum zou zijn voorgelegd en ziet verder onherroepelijk af van het recht tot bezwaar met betrekking tot een dergelijke bewering, geding, actie of verhandeling die/dat aan een zulke rechtbank is voorgelegd, dat deze geen jurisdictie over de gebruiker zou hebben.

 

Toepasselijk recht. CNH's uitvoering van deze overeenkomst is onderhevig aan bestaande wetten en rechtsmiddelen en niets dat in dezen is onthouden doet af aan CNH's recht tot het voldoen aan verzoeken van wetshandhavingsdiensten of vereisten betreffende het gebruik door enige partij van deze website of de informatie die wordt geleverd aan of is verzameld door CNH met betrekking tot dergelijk gebruik.

 

Overleving. Indien enig deel van deze overeenkomst krachtens toepasselijk recht als zijnde ongeldig of onuitvoerbaar wordt beoordeeld, zal de ongeldige of onuitvoerbare bepaling geacht te worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die qua intentie sterk lijkt op de oorspronkelijke bepaling en zal de rest van de overeenkomst rechtsgeldig blijven.

 

Algehele overeenkomst. Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en CNH inzake deze website. Deze overeenkomst vervangt alle voorafgaande of gelijktijdige mededelingen die via eender welk communicatiemedium tussen de gebruiker en CNH aangaande deze website publiek zijn gedaan.