CNH INDUSTRIAL-BRUGERAFTALE

Dette CNH Industrial (“CNH”) websted (“webstedet”) tilbydes til dig, brugeren (""Bruger""), på betingelse af, at du accepter vilkår, betingelser og meddelelser, som findes heri og uden modifikation. CNH kan ændre indholdet og formatet af dette websted eller afbryde driften af dette websted efter eget skøn og uden forudgående varsel. Din adgang og brug af dette websted udgør accepten af alle disse vilkår og betingelser.


Brug af websted. Brugeren indvilliger i at bruge dette websted som tilladt i henhold til gældende lokale, statslige og føderale love. Derudover indvilliger brugeren ikke i: 1) bevidst og uden tilladelse at ændre, skade eller ødelægge CNH's eller en anden brugers computersystem, netværk, software, websted, program, dokumentation eller oplysninger indeholdt deri; 2) at bruge dette websted til at foretage eller forsøge at gennemføre nogen virksomhed eller aktivitet eller opfordre til udførelsen af enhver aktivitet, der er forbudt ved lov. Enhver brugerhandling, der resulterer i blokering af adgang til dette websted for andre brugere eller CNH, vil blive anset for en uautoriseret brug.


Overvågning af brug. Ved at bruge dette websted giver brugeren udtrykkeligt tilladelse til administrativ overvågning til alle tider. Brugeren underrettes yderligere om, at webstedsadministratorerne kan fremlægge dokumentation for mulig kriminel aktivitet identificeret under sådan overvågning til det elevante retshåndhævelsespersonale. Hvis brugeren ikke giver samtykke til nogen overvågning, skal brugeren afslutte dette websted nu.


Ansvarsfraskrivelse. CNH har gjort sig enhver bestræbelse på at tilbyde de mest aktuelle, korrekte og tydeligt udtrykte oplysninger. Det er dog ikke desto mindre muligt, at der kan opstå fejl i oplysninger, der postes. I særdeleshed, men uden begrænsning til enhver del af denne aftale, fralægger CNH sig ethvert ansvar for utilsigtede fejl og nøjagtigheden af nyheder, finansielle oplysninger, data eller andre oplysninger, der kan være indeholdt på dette websted. Nyheder, finansielle oplysninger, data og oplysninger, der er indeholdt på CNH-servere, er kompileret af CNH-personale fra forskellige kilder og kan ændres uden varsel til brugeren. CNH giver ingen garantier eller erklæringer af nogen art med hensyn til kvalitet, indhold, fuldstændighed, egnethed, nøjagtighed, tjenlighed, sekvens eller rettidighed af indholdet, som findes på dette websted.


Link til tredjeparters websteder. Dette websted kan, aktuelt eller i fremtiden, omfatte links til websteder, der kontrolleres eller drives af tredjeparter. Alle de websteder, der forbindes til fra dette websted, er ikke under CNH's kontrol. CNH påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar for oplysninger, kommunikationer eller materialer på sådanne websteder eller på et eventuelt link, som er indeholdt i et tilknyttet websted. CNH tilsigter ikke, at eventuelle tredjepartlinks skal betragtes som henvisninger eller godkendelser af de tilknyttede enheder eller produkter og/eller tjenester, som markedsføres af dem, og som kun leveres af bekvemmelighedsgrunde. Hvert tredjepartswebsted har sin egen politik om, hvilke oplysninger der er relevante for offentlig adgang. Brugeren påtager sig eneansvaret for brug af eventuelle tredjeparters links og henvisninger.


Intellektuel ejendomsret. Brugeren anerkender, at dette websted indeholder intellektuel ejendomsret, der er beskyttet af staten og/eller af et føderalt varemærke, en forretningshemmelighed eller copyright-lovgivning. Brugeren indvilliger i ikke at bruge, gengive, distribuere kopier eller skabe afledte værker af nogen del af dette websted, herunder indholdet deri eller at deltage i enhver anden handling, der kan krænke CNHs immaterielle rettigheder.


Risikopåtagelse. Ved at bruge dette websted til et hvilket som helst formål påtager brugeren sig alle risici forbundet med brugen af dette websted og dets individuelle sider. Denne risiko omfatter, men er ikke begrænset til eventuel risiko for brugerens computer, software eller oplysninger, som beskadiges af en eventuel virus, software eller anden fil, som kan blive overført eller aktiveret via dette websted. CNH kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for nogen direkte, indirekte, specielle, tilfældige, følgeskader eller pønalt begrundet erstatning, herunder men ikke begrænset til, tabt fortjeneste eller mistede indtægter, der opstår af eller på nogen måde er forbundet med brugen eller misbrug af dette websted, eller enhver information, manglende informationer, dokumenter, software, tjenester eller andet materiale, som fås via dette websted. Brugeren påtager sig også alle risici hidrørende fra brugen af dette websted, hvad enten det er på basis af en kontrakt, tort, objektivt ansvar eller andet, selv i tilfælde af, at CNH og/eller nogen af dets medarbejdere, associerede selskaber eller agenter har været underrettet om muligheden for skader af enhver art. CNH hæfter ikke for tab eller skade forvoldt som et hele eller som en del af dets handlinger, undladelser eller uforudsete udgifter uden for dets kontrol, herunder anskaffelse, indsamling, fremskaffelse, visning eller levering af oplysningerne eller som følge af eventuelle fejl, undladelser eller unøjagtigheder i oplysningerne, uanset hvordan de er forårsaget, eller som følge af en eventuel brugers beslutning eller handling truffet eller ikke truffet i tillid til oplysningerne eller de manglende oplysninger.


Ikke tilladt brug. BRUGEREN MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER FÅ ADGANG TIL ELLER FORSØGE AT FÅ ADGANG TIL CNH'S EDB-SYSTEM, COMPUTER-NETVÆRK ELLER NOGEN DEL HERAF MED HENBLIK PÅ AT UDFØRE EN EVENTUEL HANDLING FOR AT BEDRAGE ANDRE, BEGÅ TYVERI ELLER OVERTRÆDE NOGEN LOKALE,
STAT ELLER FØDERAL LOV. CNH forbeholder sig ret til efter eget skøn at opsige brugerens brug af dette websted eller at forbyde brugeren adgang til dette websted i fremtiden i tilfælde af misbrug af webstedet eller eventuel uautoriseret eller ikke tilladt brug fra brugerens side.


Brug af interaktive medier. I det omfang dette websted indeholder eller kan indeholde links til elektronisk post, opslagstavler, diskussionsforummer, chatrooms eller andre besked- eller kommunikationsfaciliteter, der involverer CNH og/eller andre brugere, accepterer brugeren at bruge sådanne forummer til det, de er påtænkt. Brugeren må under ingen omstændigheder overtræde nogen lov ved hjælp af sådanne forummer til formål, herunder men ikke begrænset til ærekrænkelse eller chikanere andre, overtræde intellektuelle ejendomsrettigheder, som tilhører CNH eller en tredjepart, postere eller sende uanstændigt eller stødende materiale og indføre virusser, korrumperede filer eller andre programmer, der kan skade eller ændre dette websted eller computere, som tilhører CNH eller en tredjepart. CNH forbeholder sig ret til at fjerne ethvert indhold på dette websted af en hvilken som helst årsag. Brugeren anerkender at materiale, der er indsendt af partere, som ikke er CNH eller dets associerede selskaber, ikke er godkendt af CNH, og at sådanne meddelelser ikke betragtes som gennemset eller godkendt af CNH.


Skadeløsholdelse. Brugeren accepterer at holde CNH, dets funktionærer, agenter, medarbejdere og andet personale under dets kontrol skadesløs over for ethvert og alt ansvar, omkostninger, advokatomkostninger og skader som følge af, eller som er relateret til brugen af dette websted på nogen måde, herunder påståede kendsgerninger, som hvis de var sande, ville udgøre en overtrædelse fra brugerens side af disse vilkår og betingelser.


Intet kontraktligt forhold. Brugeren anerkender, at der ved brug af dette websted ikke eksisterer nogen forbindelser af nogen art, herunder men ikke begrænset til partnerskaber, joint ventures, beskæftigelse, kontraktlige eller myndighedsforhold mellem brugeren og CNH eller nogen af dets datterselskaber eller medarbejdere.


Jurisdiktion. Denne aftale er underlagt lovgivningen i staten Wisconsin i USA. Brugeren giver sit samtykke til enekompetence og værneting ved domstolene i Wisconsin, USA, ved alle tvister, der udspringer af, eller som er relaterede til brugen af dette websted. Brugen af dette websted er ikke tilladt i nogen jurisdiktion, der ikke har virkning på alle bestemmelserne i disse vilkår og betingelser. Brugeren frasiger sig uigenkaldeligt enhver indvending, som denne kan have på et hvilket som helst tidspunkt i enhver retssags værneting, handling eller procedure på grund af eller vedrørende denne aftale, som er bragt for en sådan domstol og frasiger sig uigenkaldeligt enhver fordring om, at en sådan retssag, handling eller procedure er bragt for et uhensigtsmæssigt forum og frasiger sig yderligere uigenkaldeligt retten til indvending med hensyn til en sådan fordring, retssag, handling eller procedure, som bringes for en hvilken som helst domstol, at en sådan domstol ikke har jurisdiktion over for brugeren.


Gældende love. CNH's opfyldelse af denne aftale er underlagt eksisterende lovgivning og retsskridt, og intet heri er en fravigelse af CNH's ret til at overholde anmodninger eller krav om lovens håndhævelse i forbindelse med enhver parts brug af dette websted eller oplysninger, som er givet til eller indsamlet af CNH vedrørende sådan brug.


Fortsat eksistens. Hvis det afgøres, at nogen del af denne aftale er ugyldig eller uden retskraft i henhold til gældende lov, vil den bestemmelse, som er ugyldig eller uden retskraft blive erstattet af en gyldig og retskraftig bestemmelse, der er nær lig med den oprindelige bestemmelses hensigt, og resten af aftalen skal forblive i kraft.


Hele aftalen. Denne aftale udgør hele aftalen mellem brugeren og CNH vedrørende dette websted. Denne aftale erstatter alle tidligere eller samtidige kommunikationer i ethvert kommunikationsmedium mellem brugeren og CNH vedrørende dette websted.