SMLOUVA S UŽIVATELEM CNH INDUSTRIAL

Tyto internetové stránky („internetové stránky“) CNH Industrial („CNH“) jsou vám, uživateli („uživatel“), nabízeny za podmínky souhlasu s podmínkami a upozorněními zde uvedenými a bez úprav. CNH může měnit obsah nebo formát těchto internetových stránek nebo přerušit provoz těchto internetových stránek podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. Váš přístup a používání těchto internetových stránek představuje souhlas se všemi těmito podmínkami.


Používání internetových stránek. Uživatel souhlasí s použitím těchto internetových stránek v souladu s platnými místními, státními a federálními zákony. Dále uživatel souhlasí, že nebude: 1) vědomě a bez povolení měnit, poškozovat nebo ničit počítačový systém, síť, software, internetové stránky, program, dokumentaci nebo údaje v ní obsažené ve vlastnictví CNH nebo jiného uživatele, 2) používat tyto internetové stránky k provádění nebo pokusu o provádění jakékoliv obchodní činnosti či aktivity nebo nabízet provedení aktivity, která je zákonem zakázána. Jakákoliv akce uživatele, která má za následek zablokování přístupu na tyto internetové stránky jinými uživateli nebo CNH, bude považována za neoprávněné užití.


Monitorování používání. Používáním těchto internetových stránek uživatel výslovně souhlasí s administrativním monitorováním, a to kdykoliv. Uživatel je dále informován, že správci internetových stránek mohou poskytnout důkaz o případné nezákonné činnosti zjištěné během takového monitorování příslušným orgánům výkonné moci. V případě, že uživatel s monitorováním nesouhlasí, musí ihned opustit tyto internetové stránky.


Odmítnutí odpovědnosti. Ze strany CNH bylo vyvinuto maximální úsilí za účelem nabídnout nejaktuálnější, správné a jasně formulované informace. Nicméně je možné, že v publikovaných informacích se mohou vyskytnout chyby. Zejména, avšak bez omezení jakékoliv části této smlouvy, se CNH zříká veškeré odpovědnosti za neúmyslné chyby a nepřesnosti v jakýchkoliv zprávách, finančních informacích, údajích nebo jiných informacích, které mohou být obsaženy na těchto internetových stránkách. Zprávy, finanční informace, údaje a informace uvedené na serverech CNH byly sestaveny pracovníky CNH z různých zdrojů a mohou být změněny bez předchozího upozornění uživatele. CNH neposkytuje žádné záruky nebo prohlášení jakéhokoliv druhu, pokud jde o kvalitu, obsah, úplnost, vhodnost, přesnost, přiměřenost, posloupnost či aktuálnost obsahu, který najdete na těchto internetových stránkách.


Odkazy na internetové stránky třetích stran. Tyto internetové stránky mohou aktuálně nebo v budoucnu obsahovat odkazy na internetové stránky, které jsou kontrolovány či provozovány třetími stranami. Jakékoliv internetové stránky odkazované z těchto internetových stránek nejsou pod kontrolou CNH. CNH nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv informace, komunikace nebo materiály na takových internetových stránkách ani žádný odkaz obsažený na odkazovaných internetových stránkách. CNH nemá v úmyslu, aby jakékoliv odkazy třetích stran byly považovány za doporučení nebo podporu propojených subjektů či jakýchkoliv produktů a/nebo služeb uváděných na trh těmito stranami, poskytuje tyto odkazy pouze pro pohodlí uživatele. Každé internetové stránky třetí strany mají své vlastní zásady týkající se toho, jaké informace jsou vyhrazené pro veřejný přístup. Uživatel přebírá plnou zodpovědnost za použití jakýchkoliv odkazů a ukazatelů třetích stran.


Duševní vlastnictví. Uživatel bere na vědomí, že tyto internetové stránky obsahují duševní vlastnictví, které je chráněno státem a/nebo federální ochrannou značkou, obchodním tajemstvím a/nebo zákony na ochranu autorských práv. Uživatel souhlasí, že nebude používat, reprodukovat, distribuovat kopie nebo vytvářet odvozená díla z jakékoliv části těchto internetových stránek včetně jejich obsahu ani se nezapojí do žádné jiné činnosti, která by mohla narušit práva k duševnímu vlastnictví CNH.


Převzetí rizika. Používáním těchto internetových stránek pro jakýkoliv účel uživatel přebírá veškerá rizika spojená s používáním těchto internetových stránek a jejich jednotlivých stránek. Toto riziko zahrnuje, ale není omezeno jen na riziko pro počítač uživatele, poškození softwaru nebo dat jakýmkoliv virem, softwarem či jiným souborem, který může být přenesen nebo aktivován prostřednictvím těchto internetových stránek. CNH neponese za žádných okolností odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, následné nebo represivní škody včetně, ale ne jen omezené na ušlý zisk či ztrátu výnosů, vyplývajících z používání nebo jakkoliv spojené s používáním nebo zneužitím těchto internetových stránek nebo jakékoliv informace, nedostatku informací, dokumentů, softwaru, služeb nebo jiného materiálu získaného prostřednictvím těchto internetových stránek. Uživatel také přebírá na sebe veškerá rizika plynoucí z používání těchto internetových stránek, ať už na základě smlouvy, deliktu, absolutní odpovědnosti, nebo jinak, a to i v případě, že CNH a/nebo některý ze zaměstnanců, smluvních partnerů nebo agentů CNH byli upozorněni na možnost vzniku škody libovolného druhu. CNH neponese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo zranění způsobené zcela či zčásti svou činností, opomenutím nebo nepředvídanými událostmi mimo kontrolu CNH včetně pořízení, kompilace, obstarání, zobrazení či poskytnutí informací, vzniklé v důsledku jakékoliv chyby, opomenutí či nepřesnosti v informacích bez ohledu na to, jak vznikly, nebo vyplývající z jakéhokoliv rozhodnutí uživatele nebo akce provedené či neprovedené v důsledku spolehnutí se na poskytnuté informace nebo nedostatek poskytnutých informací.


Zakázaná použití. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NESMÍ UŽIVATEL PŘISTUPOVAT NEBO SE POKOUŠET O PŘÍSTUP DO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU, POČÍTAČOVÉ SÍTĚ NEBO PODSYSTÉMŮ CNH ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ JAKÝCHKOLIV OPERACÍ ZA ÚČELEM PODVEDENÍ JINÝCH UŽIVATELŮ, DOPUŠTĚNÍ SE KRÁDEŽE NEBO PORUŠENÍ JAKÝCHKOLIV MÍSTNÍCH, STÁTNÍCH NEBO FEDERÁLNÍCH ZÁKONŮ. CNH si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení zamezit uživateli v používání těchto internetových stránek nebo zakázat uživateli přístup na tyto internetové stránky v budoucnu v případě zneužití těchto internetových stránek nebo neoprávněného nebo zakázaného použití uživatelem.


Používání interaktivní médií. Do té míry, že tyto internetové stránky obsahují nebo mohou obsahovat odkazy na elektronickou poštu, nástěnky, diskuzní fóra, chatovací místnosti či jiné komunikační prostředky zahrnující CNH a/nebo ostatní uživatele, uživatel souhlasí, že bude používat taková fóra zamýšleným způsobem. Za žádných okolností nesmí uživatel porušit žádný zákon tím, že taková fóra využije pro účely, včetně, ale nejen, hanobení nebo obtěžování ostatních, porušování práv k duševnímu vlastnictví CNH či třetích stran, zveřejňování nebo odesílání nemravných či urážlivých materiálů a šíření virů, poškozených souborů nebo jiných programů, které by mohly poškodit či změnit tyto internetové stránky nebo počítače CNH či třetí strany. CNH si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv obsah těchto internetových stránek z jakéhokoliv důvodu. Uživatel bere na vědomí, že jakýkoliv materiál zveřejněný někým jiným než CNH nebo pobočkou CNH není schválen CNH a takové komunikace nebudou považovány za ověřené nebo schválené CNH.


Odškodnění. Uživatel souhlasí s tím, že odškodní společnost CNH, její úředníky, obchodní zástupce, zaměstnance a ostatní personál pod jeho kontrolou za veškeré závazky, náklady, odměny advokátů a škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s používáním těchto internetových stránek jakýmkoliv způsobem, včetně veškerých nároků vycházejících z faktů, že pokud jsou pravdivé, by představovaly porušení těchto podmínek uživatelem.


Žádný smluvní vztah. Uživatel bere na vědomí, že použitím těchto internetových stránek nevzniká žádný vztah jakéhokoliv druhu, včetně, ale nejen, partnerství, společných podniků, zaměstnaneckého poměru, smluvních vztahů nebo obchodního zastoupení, mezi uživatelem a CNH nebo pobočkami nebo zaměstnanci CNH.


Jurisdikce. Tato smlouva se řídí zákony státu Wisconsin ve Spojených státech amerických. Uživatel souhlasí s výhradní jurisdikcí a místem konání soudů ve Wisconsinu, USA, ve všech sporech vzniklých z používání nebo týkajících se používání těchto internetových stránek. Používání těchto internetových stránek není povoleno v žádné jurisdikci, která neumožňuje naplnění všech ustanovení těchto podmínek. Uživatel se neodvolatelně vzdává všech námitek, které by mohl kdykoliv vznést k místu konání jakéhokoliv soudního sporu, řízení nebo žaloby, vyplývajících z této smlouvy nebo souvisejících s touto smlouvou, uplatněných u každého takového soudu, neodvolatelně se zříká nároku na přenesení takového soudního sporu, řízení nebo žaloby na „forum non conveniens“ a dále se neodvolatelně vzdává práva na námitku s ohledem na takový nárok přenesení soudního sporu, řízení nebo žaloby k takovém soudu, který nemá soudní pravomoc nad uživatelem.


Platné zákony. Veškerá plnění CNH vyplývající z této smlouvy podléhají stávajícím zákonům a právním postupům a nic zde obsažené nebrání CNH vyhovět požadavkům výkonné moci týkajícím se používání těchto internetových stránek jakoukoliv stranou nebo informací poskytnutých či shromážděných CNH týkajících se takového použití.


Oddělitelnost. Pokud je některá část této smlouvy rozpoznána jako neplatná nebo nevymahatelná na základě platných zákonů, neplatné či nevymahatelné ustanovení bude považováno za nahrazené platným a vymahatelným ustanovením, které se podobá záměru původního ustanovení, a zbývající část smlouvy bude i nadále platná.


Úplná smlouva. Tato smlouva tvoří úplnou smlouvu mezi uživatelem a CNH týkající se těchto internetových stránek. Tato smlouva nahrazuje veškeré předchozí nebo současné komunikace prostřednictvím jakéhokoliv média mezi uživatelem a CNH týkající se těchto internetových stránek.