Zásady ochrany osobních údajů

Obecné podmínky

CNH Industrial Group („CNH Industrial Group“ znamená CNH Industrial N.V. a společnosti přímo či nepřímo řízené CNH Industrial N.V.) si váží vašeho zájmu o její produkty a vaší návštěvy na těchto internetových stránkách. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních dat je důležitou věcí, které v našich podnikových procesech věnujeme zvláštní pozornost. Osobní údaje shromážděné během návštěv našich internetových stránek jsou námi zpracovávány v souladu s právními předpisy platnými pro země, ve kterých jsou internetové stránky spravovány.


Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na naše použití jakýchkoliv osobních informací, které jste nám poskytli.
Jaké informace o vás shromažďuje CNH Industrial?

Osobní údaje, které budou vyžádány na těchto stránkách, zahrnují jméno, kontaktní údaje, stejně jako informace týkající se fakturace a logistiky a informace o kreditní kartě. Za účelem optimalizace našich dalších oznámení směrem k vám a neustálého zlepšování našich produktů a služeb (včetně registrace) se může stát, že vás můžeme požádat o informace o vašich osobních nebo profesních zájmech, demografickém prostředí, vaší zkušenosti s našimi produkty, stejně jako o podrobnější informace týkající se kontaktu s vámi.


Můžeme také použít vaši adresu IP pro některé z našich internetových služeb. Informace o cookies, které používáme, a jejich vlastnostech lze nalézt v politice cookies.
Jak budou vaše osobní informace využity společností CNH Industrial?

Společnost CNH Industrial bude používat vaše osobní informace pro celou řadu účelů včetně následujících: • Osobní údaje budou zpracovávány pro legitimní účely a v souvislosti s obchodními cíli (včetně, ale ne výlučně, aktivit spojených s náborem zaměstnanců nebo marketingovými akcemi) v souladu se zásadami relevantnosti, náležitosti a s využitím metod zpracování odpovídajících takovým cílům (např. poskytnout vám připomenutí hesla nebo upozornění, že konkrétní služba byla pozastavena z důvodu údržby).

 • Zpracování osobních údajů musí být prováděno v souladu s procesy a postupy, které stanoví systém ochrany firemních dat skupiny, podle kterého jsou všechna data klasifikována za účelem určení a provedení veškerých možných nezbytných bezpečnostních opatření.

 • Ke zpracování citlivých údajů (včetně, bez omezení, dat, která by mohla umožnit odhalení politických názorů, sexuální orientace, rasového původu, zdravotního stavu atd.) a „justičních údajů“ může dojít pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné k uskutečnění obchodních cílů skupiny, vždy v souladu s platnými zákony v mezích povolených platnými zákony a v případě potřeby se souhlasem zainteresované osoby.

 • Každá zainteresovaná osoba je informována o účelu každého procesu zpracování osobních údajů.

 • Pro účely správy služeb, což znamená, že CNH Industrial vás může kontaktovat z důvodů souvisejících se službou, ke které jste se přihlásili.

 • Práva zainteresovaných osob, jako jsou, mimo jiné, právo na přístup k vlastním osobním údajům, právo získat aktualizace, opravy nebo integrace dat, právo zrušit data v případech stanovených platnými zákony atd., musí být respektována.

 • Vyžadují-li to platné zákony, mohou být osobní údaje poskytnuty třetím stranám, pokud je to nutné s ohledem na účely zpracování, na základě souhlasu zainteresované osoby.

 • K přizpůsobení nebo zlepšení způsobu, jakým jsou vám obsah a reklamy CNH Industrial prezentovány on-line:

  • – Ke správě našich soutěží a kontaktování výherců.

  • – K poskytování podpory při využívání služeb a obecně ke správě stránek.

  • – K vyřízení objednávek produktů nebo žádostí o služby nebo informace, zpracování plateb a aktualizaci našich záznamů.

  • – Kde jste výslovně souhlasili s kontaktováním za těmito účely, aby vám byl doručen produkt přímého marketingu telefonicky, poštou nebo e-mailem o speciálních nabídkách a současných nebo nových produktech, o které byste mohli mít zájem.

  • – Kde CNH Industrial navrhuje použití vašich osobních informací pro jakékoliv jiné účely, zajistíme, abyste byli nejprve informováni. Budete mít také možnost odmítnout nebo odvolat svůj souhlas s použitím pro jiné účely, než je uvedeno výše.


S kým bude CNH Industrial sdílet vaše osobní informace?

Obecně platí, že budeme používat informace pouze v rámci skupiny společností CNH Industrial za účelem poskytnutí služby/produktu, které jste požadovali. Tyto vaše informace nebudeme předávat jiným členům skupiny CNH Industrial pro marketingové účely, pokud jste s tímto nesouhlasili.


Budeme požadovat, aby všichni zpracovatelé dat třetích stran, kterým jsou vaše informace poskytnuty, důsledně dodržovali příslušné instrukce, a CNH Industrial bude vyžadovat, aby nepoužívali vaše osobní informace pro své vlastní obchodní účely.


Tam, kde vaše informace sdílí skupina CNH Industrial a důvěryhodné třetí strany, zajistíme, že vaše informace budou chráněny stejně jako u nás.
Kdy bude společnost CNH Industrial používat vaše osobní údaje, aby vás kontaktovala?

CNH Industrial vás může kontaktovat: • v souvislosti s fungováním libovolné služby, ke které jste se přihlásili, aby bylo zajištěno, že CNH Industrial vám může dodávat služby;

 • v souvislosti s jakýmkoliv příspěvkem, který jste vložil na jakoukoliv internetovou stránku, vývěsku nebo jinou službu CNH Industrial,

 • kde jste se rozhodli pro odběr zpravodajů nebo jiné korespondence;

 • pozvat vás k účasti na průzkumech o službách CNH Industrial (účast je vždy dobrovolná);

 • za účelem plnění povinnosti vyplývající z jakýchkoliv smluv uzavřených mezi vámi a CNH Industrial; a

 • za účelem marketingu, kde jste výslovně odsouhlasili toto (viz část (6) dole: Bude vás CNH Industrial kontaktovat za účelem marketingu? ).


Naše internetové stránky vám poskytnou podrobné informace o tom, jak vás bude CNH Industrial kontaktovat ve vztahu ke konkrétním službám.
Bude vás CNH Industrial kontaktovat za účelem marketingu?

Občas také využíváme vaše informace, abychom vás kontaktovali v rámci průzkumu trhu nebo zaslání marketingových informací, o nichž si myslíme, že by vás mohly speciálně zajímat. Ale přitom vám vždy poskytneme možnost svobodné volby odmítnout příjem marketingových informací nebo dotazníků průzkumu trhu. Také můžete předem deklarovat, že nechcete být námi kontaktováni bez vyzvání. Navíc máte možnost kdykoliv odvolat svůj souhlas.
Nevhodný nebo urážlivý obsah

Pokud odešlete urážlivý, nevhodný nebo nežádoucí obsah kamkoliv na internetových stránkách CNH Industrial nebo se jinak zapojíte do jakýchkoliv rušivých aktivit, CNH Industrial může využít vaše osobní informace k zastavení takového chování.


Kde se CNH Industrial důvodně domnívá, že porušujete nebo můžete porušovat zákon (např. protože obsah, který jste zaslali, může být hanlivý), společnost CNH Industrial může použít vaše osobní informace, aby informovala příslušné třetí strany, jako je váš zaměstnavatel, škola, poskytovatel e-mailu, poskytovatel internetového připojení nebo policejní orgány, o tomto obsahu a vašem chování.
Co když je vám 18 let nebo méně?

Pokud jste mladší 18 let, požádejte prosím své rodiče / svého opatrovníka o souhlas s poskytnutím osobních informací společnosti CNH Industrial. Uživatelé bez tohoto souhlasu nám nesmí poskytnout osobní informace.
Jaká je naše politika uchovávání údajů?

Budeme uchovávat vaše osobní informace v našich systémech tak dlouho, jak je nutné pro příslušnou službu, nebo tak dlouho, jak je stanoveno v příslušné smlouvě, kterou jste uzavřeli se skupinou CNH Industrial, nebo v plánu uchovávání dat společnosti CNH Industrial. Pokud si přejete zrušit vaši registraci na některé z internetových stránek CNH Industrial, můžete tak učinit podle „odhlašovacích“ pokynů na příslušné internetové stránce. Pokud změníte svůj profil za účelem odhlášení z příjmu komunikace, váš záznam může zůstat v systému, abychom mohli zajistit, že vás nebudeme v budoucnosti kontaktovat.


Kde jste přispívali do služby nebo na internetové stránky CNH Industrial, váš obsah bude CNH Industrial obecně udržovat tak dlouho, jak je přiměřeně nutné pro účel(y), pro jaký(é) byl odeslán.
Jaké osobní informace o mně CNH Industrial uchovává?

Máte právo si vyžádat kopii osobních informací, které o vás CNH Industrial uchovává a opravit případné nepřesnosti. Vyvineme přiměřené úsilí, abychom vám dodali, opravili nebo vymazali osobní informace o vás v našich souborech. Pokud máte jakékoliv požadavky nebo dotazy týkající se této nebo jiné otázky o těchto zásadách ochrany osobních údajů, podívejte se do části (13) Kontaktování CNH Industrial ohledně zásad ochrany osobních údajů v dolní části tohoto dokumentu nebo kontaktu.
Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být občas aktualizovány, takže si je možná budete chtít zkontrolovat pokaždé, když budete odesílat osobní informace pro jakoukoliv službu CNH Industrial.
Odkazy na ostatní stránky

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky vlastněné a provozované třetími stranami. Tyto internetové stránky třetích stran mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, včetně cookies, a my vás tímto žádáme, abyste se s nimi seznámili. Podle nich se bude řídit nakládání s osobními informacemi, které odešlete nebo které budou shromážděny prostřednictvím cookies při návštěvě těchto internetových stránek. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za nakládání s osobními informacemi takovýchto internetových stránek třetích stran a vy využíváte takové stránky na vlastní nebezpečí.
Veřejná fóra

Takové internetové stránky mohou pro své uživatele vytvářet prostor pro chat, diskuzní fóra, vývěsky a/nebo diskuzní skupiny. Mějte prosím na paměti, že veškeré informace, které jsou zveřejněny v těchto zónách, se stávají veřejnými informacemi, a že byste měli být opatrní při rozhodování o zveřejnění vašich osobních informací.
Kontaktování CNH Industrial

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k těmto zásadám ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím:

CNH Industrial N.V.

Kancelář společnosti: Cranes Farm Road, Basildon, Essex, SS14 3AD

United Kingdom