CNH INDUSTRIAL KULLANICI ANLAŞMASI

Burada belirtilen koşulların, şartların ve bildirimlerin kabulü şartıyla ve değişiklik olmaksızın, bu CNH Industrial (“CNH”) web sitesi (“Web Sitesi”) siz kullanıcıya (""Kullanıcı"") sunulmuştur. Kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirim olmaksızın; CNH, bu Web Sitesi'nin içeriğini veya formatını değiştirebilir veya bu Web Sitesi'nin işletimine son verebilir. Bu Web Sitesi'ne erişiminiz ve bu Web Sitesi'ni kullanmanız, tüm bu şartların ve koşulların kabulünü teşkil eder.


Web Sitesi Kullanımı. Kullanıcı, bu Web Sitesi'ni; geçerli yerel yasalarca, eyalet yasalarınca ve federal yasalarca izin verilen şekilde kullanmayı kabul eder. Buna ek olarak, Kullanıcı: 1) CNH'nin veya başka bir kullanıcının bilgisayar sistemini, ağını, yazılımını, web sitesini, programını, dokümantasyonunu veya buralarda bulunan verileri bilerek ve izinsiz olarak değiştirmemeyi, bu verilere zarar vermemeyi veya tahrip etmemeyi; 2) bu Web Sitesi'ni, yasalarca yasaklanan hiçbir iş veya faaliyeti icra etmek veya icra etmeye kalkışmak veya yasalarca yasaklanan herhangi bir faaliyetin gerçekleştirilmesini teşvik etmek için kullanmamayı, kabul eder. Kullanıcı tarafından, bu Web Sitesi'ne diğer kullanıcıların veya CNH'nin erişiminin engellenmesiyle sonuçlanan herhangi bir faaliyet; yetkisiz kullanım sayılacaktır.


Kullanımın İzlenmesi. Kullanıcı, bu Web Sitesi'ni kullanmak suretiyle, her zaman idari izlemeye açıkça onay vermektedir. Buna ek olarak Kullanıcı, Web Sitesi yöneticilerinin bu gibi izleme sırasında tespit edilen olası suç faaliyetinin kanıtlarını, uygun emniyet görevlisine sunabileceği konusunda bilgilendirilmektedir. Kullanıcı hiçbir izlemeye onay vermiyorsa, Kullanıcı; bu Web Sitesi'nden şimdi çıkacaktır.


Sorumluluğun Reddi. Mümkün olan en güncel, doğru ve açıkça ifade edilmiş bilgileri sunmak üzere CNH tarafından her türlü çaba gösterilmiştir. Bununla birlikte, postalanan bilgide hataların ortaya çıkması muhtemeldir. Özellikle, ancak bu Anlaşma'nın hiçbir kısmına sınırlama getirmeksizin, CNH; bu Web Sitesi'nde bulunabilecek kasıtsız hatalara ve herhangi bir haberin, finansal bilginin, verinin veya başka bilgilerin doğruluğuna ilişkin tüm sorumluluğu reddeder. CNH sunucularında bulunan haberler, finansal bilgiler, veriler ve bilgiler; CNH personeli tarafından çeşitli kaynaklardan derlenmiştir ve Kullanıcı'ya bildirimde bulunmaksızın değişikliğe tabidir. CNH, bu Web Sitesi'nde bulunan içeriğin niteliği, muhtevası, tamlığı, uygunluğu, doğruluğu, yeterliliği, sıralaması veya dakikliği ile ilgili olarak hiçbir garanti vermez veya temsilde bulunmaz.


Üçüncü Kişilerin web sitelerine olan bağlantılar. Bu Web Sitesi, halihazırda veya gelecekte; üçüncü kişilerce kontrol edilen veya işletilen web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu Web Sitesi'nden bağlantı sağlanan hiçbir web sitesi, CNH'nin kontrolü altında değildir. CNH; bu gibi web sitelerindeki ya da bağlantı sağlanmış bir web sitesinde bulunan herhangi bir bağlantıdaki, herhangi bir bilgiye, iletişime veya materyale ilişkin hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez. CNH; hiçbir üçüncü kişi bağlantısının, bağlantı verilen teşekküllere veya bunlar tarafından pazarlanan herhangi bir ürüne ve/veya hizmete referans verilmesi veya bunların desteklenmesi olarak görülmesini amaçlamamaktadır; bu bağlantılar yalnızca rahatlık amacıyla verilmiştir. Üçüncü kişi web sitelerinin her biri, hangi bilgilerin ortak erişime uygun olduğu konusunda kendi politikasına sahiptir. Kullanıcı, herhangi bir üçüncü kişi bağlantısının ve işaretçisinin kullanımına ilişkin yegane sorumluluğu üstlenir.


Fikri Mülkiyet. Kullanıcı, bu Web Sitesi'nin; ticari marka, ticari sır ve/veya telif hakkına ilişkin eyalet ve/veya federal yasalarınca korunan fikri mülkiyet barındırdığını kabul eder. Kullanıcı; içerikleri dahil, bu Web Sitesi'nin hiçbir kısmını kullanmamayı, çoğaltmamayı, kopyalarını dağıtmamayı veya herhangi bir kısmının türevi olan çalışmalar oluşturmamayı veya CNH'nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edebilecek başka herhangi bir faaliyetle uğraşmamayı kabul eder.


Risk Varsayımı. Kullanıcı, bu Web Sitesi'ni herhangi bir amaçla kullanmak suretiyle, bu Web Sitesi'nin ve münferit sayfalarının kullanımıyla ilişkili tüm riskleri üstlenmektedir. Bu risk; Kullanıcı'nın bilgisayarının, yazılımının veya verilerinin, bu Web Sitesi yoluyla iletilebilecek veya etkinleştirilebilecek herhangi bir virüs, yazılım veya başka bir dosya tarafından hasar görmesi riskini içermekle birlikte yalnızca bununla sınırlı değildir. Bu Web Sitesi'nin kullanımından veya kötü kullanımından doğan ya da kullanımıyla veya kötü kullanımıyla herhangi bir şekilde bağlantılı olan, veya bu Web Sitesi yoluyla edinilmiş herhangi bir bilgiden, bilgi eksikliğinden, dokümandan, yazılımdan, hizmetten veya başka materyalden kaynaklanan; kaybedilmiş kar veya kaybedilmiş gelirleri içermekle birlikte yalnızca bunlarla sınırlı kalmamak üzere; doğrudan, dolaylı, özel, arızi, sonuçsal veya cezai hiçbir zarardan, hiçbir şekilde CNH yükümlü olmayacaktır. Kullanıcı ayrıca; CNH ve/veya herhangi bir çalışanının, iştirakinin veya acentelerinin herhangi tipte zarar olasılığından haberdar edilmiş olması durumunda dahi; sözleşmeye, haksız fiile, kusursuz sorumluluğa dayalı veya başka şekillerde olsun olmasın, bu Web Sitesi'nin kullanımından kaynaklanan bütün riski üstlenir. CNH, tamamen veya kısmen; bilgilerin tedariki, derlenmesi, temini, gösterilmesi veya verilmesindeki kendi işlemlerinin, atlamalarının veya kontrolünün ötesine geçen muhtemel durumların neden olduğu; veya sebebi ne olursa olsun bilgilerdeki herhangi bir hatadan, atlamadan veya yanlışlıktan kaynaklanan; veya herhangi bir kullanıcı kararından doğan; veya verilen bilgilere ya da bilgi yokluğuna dayanılarak yapılan ya da yapılmayan işlemlerin neden olduğu, hiçbir kayıp veya zarardan yükümlü olmayacaktır.


Yasak Kullanımlar. KULLANICI; BAŞKALARINI DOLANDIRMAK, HIRSIZLIK YAPMAK VEYA HERHANGİ BİR YEREL YASAYI, EYALET YASASINI YA DA FEDERAL YASAYI İHLAL ETMEK İÇİN HERHANGİ BİR İŞLEM YÜRÜTMEK AMACIYLA CNH'NİN BİLGİSAYAR SİSTEMİNE, BİLGİSAYAR AĞINA VEYA BUNLARIN HİÇBİR KISMINA, HİÇBİR ŞEKİLDE
ERİŞMEYECEK VEYA ERİŞME GİRİŞİMİNDE BULUNMAYACAKTIR. Kullanıcı tarafından Web Sitesi'nin ileride herhangi bir şekilde kötüye kullanılması veya izinsiz ya da yasaklanmış herhangi bir kullanımı durumunda; CNH, kendi takdirine bağlı olarak, Kullanıcı'nın bu Web Sitesi'ni kullanma hakkını sonlandırma veya Kullanıcı'nın bu Web Sitesi'ne erişimini yasaklama hakkını saklı tutar.


Etkileşimli Ortamın Kullanımı. Bu Web Sitesi'nin elektronik posta bağlantılarını, bülten panolarını, tartışma forumlarını, sohbet odalarını ya da CNH ve/veya diğer kullanıcıları ilgilendiren diğer mesaj veya iletişim kolaylıklarını içerdiği veya içerebileceği ölçüde, Kullanıcı; bu gibi forumları tasarlanan biçimde kullanmayı kabul eder. Kullanıcı, bu gibi forumları; başkalarını karalamak veya taciz etmek, CNH'nin veya bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek, müstehcen veya incitici materyal postalamak veya göndermek ve bu Web Sitesi'ne veya CNH'nin ya da bir üçüncü kişinin bilgisayarlarına zarar verebilecek veya bunları değiştirebilecek virüsleri, bozuk dosyaları ve diğer programları getirmek dahil olmakla birlikte, yalnızca bunlarla sınırlı kalmayan amaçlarla kullanmak suretiyle; hiçbir koşulda, hiçbir yasayı ihlal etmeyecektir. CNH, bu Web Sitesi'nin herhangi bir içeriğini herhangi bir nedenden dolayı kaldırma hakkını saklı tutar. Kullanıcı; CNH veya iştirakleri dışındaki taraflarca postalanan hiçbir materyalin CNH tarafından desteklenmediğini kabul eder; bu gibi iletişimler, CNH tarafından incelenmiş veya onaylanmış sayılmayacaktır.


Tazminat. Kullanıcı; doğru olması halinde, bu şartların ve koşulların Kullanıcı tarafından ihlalini teşkil edecek unsurlar iddia eden tüm hak talepleri dahil, bu Web Sitesi'nin herhangi bir yolla kullanımından doğan veya kullanımıyla ilişkili bütün yükümlülüklere, harcamalara, avukat ücretlerine ve hasarlara karşı CNH'yi, görevlilerini, çalışanlarını ve CNH kontrolü altındaki diğer personeli tazmin etmeyi kabul eder.


Sözleşmesel İlişkinin Bulunmaması. Kullanıcı, bu Web Sitesi'nin kullanımı yoluyla; Kullanıcı ile CNH veya iştiraklerinin ya da çalışanlarının herhangi biri arasında, ortaklıklar, ortak girişimler, işe alma, sözleşmesel ilişki veya acente ilişkisi dahil olmakla birlikte yalnızca bunlarla sınırlı kalmayan hiçbir türde bir ilişkinin varolmadığını kabul eder.


Yargı Yetkisi. Bu Anlaşma üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Wisconsin Eyaleti yasaları yetkilidir. Kullanıcı; bu Web Sitesi'nin kullanımından doğan veya kullanımıyla ilişkili tüm anlaşmazlıklarda, Wisconsin, A.B.D.'deki mahkemelerin münhasır yargı hakkına ve yetkisine rıza gösterir. Bu şartların ve koşuların tüm hükümlerine geçerlilik vermeyen hiçbir yargı yetkisi alanında, bu Web Sitesi'nin kullanımına izin verilmemiştir. Kullanıcı; bu Anlaşma'dan doğan veya bu Anlaşma'yla ilgili olarak herhangi bir zamanda bu gibi herhangi bir mahkemeye getirebilecek herhangi bir dava, işlem veya adli kovuşturmaya karşı tüm itirazlarından geri dönüşü olmaksızın feragat eder ve bu gibi bir dava, işlem veya adli kovuşturmanın uygunsuz bir foruma getirilmesine ilişkin tüm hak taleplerinden geri dönüşü olmaksızın feragat eder ve ayrıca, bu gibi herhangi bir mahkemeye getirilmiş bu gibi hak talebi, dava, işlem veya adli kovuşturma bakımından, söz konusu mahkemenin Kullanıcı üzerinde yargılama hakkı ve yetkisine sahip olmadığı yönündeki itiraz hakkından geri dönüşü olmaksızın feragat eder.


Geçerli Yasalar. CNH'nin bu Anlaşma'yı yürütmesi, mevcut yasalara ve yasal sürece tabidir ve burada belirtilen hiçbir şey; bu Web Sitesi'nin veya bu gibi kullanımla ilgili olarak CNH'ye sağlanan veya CNH tarafından toplanan bilgilerin, herhangi bir tarafça kullanımına ilişkin, CNH'nin kanun uygulatma taleplerine veya gereklerine uyma hakkına dokunmaz.


Beka. Bu Anlaşma'nın herhangi bir kısmının, yürürlükteki yasa uyarınca geçerli olmadığı veya yürürlüğe konamaz olduğu tespit edilirse; geçersiz veya yürürlüğe konamaz olan hükmün yerine, bu hükmün amacına yakından benzerlik gösteren geçerli ve yürürlüğe konabilir bir hüküm geçmiş sayılacaktır ve Anlaşma'nın geri kalanı yürürlükte kalmaya devam edecektir.


Anlaşmanın Bütünü. Bu Anlaşma, Kullanıcı ile CNH arasında bu Web Sitesi'nin kullanımına yönelik anlaşmanın tümünü teşkil eder. Bu Anlaşma, Kullanıcı ile CNH arasında bu Web Sitesi'nin kullanımına yönelik olarak herhangi bir ifade yoluyla yapılmış tüm önceki veya eşzamanlı iletişimlerin yerine geçer.